Asmens duomenų apsauga

Last updated date: 2023-08-03

Mes, AB „Eglės“ sanatorija (toliau – Sanatorija arba Mes), patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Ši privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens teisinės apaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ) bei kitais teisės aktais, saugančiais Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo bendrovėje.
Šį mūsų privatumo politika atsakys į svarbiausius klausimus apie tai, kokiais tikslais, kokiais teisiniais pagrindais ir kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, kaip mes juos renkame, naudojame ir saugome, taip pat rasite informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjektų, teises.
Jei turite klausimų, mes visada esame pasirengę Jums padėti.

Į mus galite kreiptis –
AB „Eglės“ sanatorija
Įmonės kodas: 152038626
Adresas: Eglės g. 1, Druskininkai
Tel.: +370 313 60221
El. paštas: office@sanatorija.lt
https://sanatorija.lt/

Sanatorijos paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas
Tomas Revuckas
IT specialistas
Adresas: Eglės g. 1, Druskininkai
Tel.: +370 694 87 785
El. paštas: dap@sanatorija.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas teikia informaciją apie asmens duomenų tvarkymą Sanatorijoje.

SANATORIJOS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

Informuojame, kad plačiau susipažinti apie tai, kokius konkrečius jūsų asmens duomenis tvarkome, kiek laiko, kur ir kaip juos saugome, galite susipažinti kiekvienoje privatumo politikoje atskirai. Sanatorija šiuo metu turi šias galiojančias privatumo politikas:

Siekdami valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę ir jos vartotojų patirtį, norėdami suprasti naršymo tendencijas, mūsų vartotojų pageidavimus, siekdami pagerinti svetainės funkcionalumą, Mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jūsų naršymą mūsų interneto svetainėje. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu.

Jūsų sutikimo pagrindu slapukų ir panašių technologijų pagalba mes tvarkome informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine.

Kandidatų tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo ir įdarbinimo tikslais tvarkome kandidatų į laisvas Sanatorijos darbo vietas asmens duomenis, kurie apima visą informaciją, kurią asmenys nurodo gyvenimo aprašymuose. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu.

Mes, vykdydami darbo ir socialinės teisės įstatymų numatytas pareigas, darbo sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu, atsižvelgdami į savo teisėtus interesus bei darbuotojų sutikimu, tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis.

Praktikos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais tvarkome praktikantų (studentų) asmens duomenis.

Siekdami palaikyti santykius su mūsų partneriais, įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, siekdami sudaryti ir vykdyti sutartis su prekių pardavėjais, paslaugų teikėjais ar darbų rangovais, mes tvarkome jų atstovų pateiktus asmens duomenis. Šiuos duomenis tvarkome sutarties vykdymo tikslu.

Sanatorija pacientų/klientų asmens duomenis tvarko paslaugų teikimo sutarties vykdymo pagrindais arba aiškiai išreikštu paciento/kliento sutikimu, ar atsižvelgdama į savo teisėtus interesus..

Jei Jūs nesate mūsų klientas ar pacientas Mes Jūsų sutikimo pagrindu komunikacijos su jumis tikslu tvarkome Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikiate mums paklausimų elektroniniu paštu metu.

Siekdami užtikrinti tiek savo darbuotojų, tiek savo pacientų / klientų, Mūsų ir Jūsų turto saugumą mūsų teritorijoje bei patalpose vykdome vaizdo stebėjimą.

Teikiamų paslaugų kokybės vertinimo ir ginčų sprendimo tikslais Mes įrašinėjame telefoninių skambučių pokalbius

Sanatorijos lojalumo programos įgyvendinimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų laisvai išreikšto sutikimo pagrindu Sanatorija tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis.

Šiuo metu mes turime paskyras socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram, Linkedin. Rekomenduojame susipažinti su trečiųjų šalių privatumo politikomis ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų duomenis.
Šiuo metu mes suteikiame galimybę mūsų klientams paslaugas užsisakyti per booking.com, „Noriu noriu noriu“, „Gera dovana“, „Laisvalaikio dovanos“, „Beta“ „Grupinis“, „Makaliaus Lietuva“, „Dovanų sala“, „Kelionių akademija“, „Novaturas“ interneto svetaines. Rekomenduojame susipažinti su jų privatumo politikomis, ir tiesiogiai susisiekti su jais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų duomenis.

JŪSŲ TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KILMĖ

Iš ko Mes gauname Jūsų asmens duomenis:
1. Tiesiogiai iš Jūsų (perkant mūsų teikiamas paslaugas, registruojantis procedūroms ar kitoms mūsų teikiamoms paslaugoms, teikiant prašymą ar skundą, ir pan.);
2. Iš Jūsų atstovo (būtini dokumentai, įrodantys atstovavimo pagrindą);
3. Iš jau mūsų turimų Jūsų asmens duomenų, tvarkomų kitais tikslais;
4. Vaizdo ir garso įrašymo įrenginių;
5. Iš valstybės institucijų (pavyzdžiui, valstybės registrų, informacinių sistemų), telekomunikacines paslaugas teikiančių bendrovių, viešai prieinamų šaltinių ar asmenų, kurie gali pateikti svarbią informaciją.

KAM PERDUODAME JŪSŲ DUOMENIS

Jūsų duomenis galime perduoti, kai tai būtina vykdant mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.
Taip pat Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems duomenų valdytojams ar duomenų tvarkytojams, tačiau tai darydami visuomet imamės visų reikiamų priemonių siekdami užtikrinti, kad mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumo priemones.
Jūsų asmens duomenų į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, neperduodame, tačiau jei taip atsitiktų, kad reiktų siųsti Jūsų duomenis į minėtas šalis, mes imsimės visų įstatymuose numatytų reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Informuojame, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, vadovaujantis duomenų apsaugos teisės aktais, pateikdama/-as mums rašytinės formos prašymą, galite pasinaudoti šiomis duomenų subjekto teisėmis:
1. Teise gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
2. Teise susipažinti su duomenimis;
3. Teise reikalauti ištaisyti ar papildyti duomenis;
4. Teise reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
5. Teise apriboti duomenų tvarkymą;
6. Teise į duomenų perkeliamumą;
7. Teise nesutikti su duomenų tvarkymu;
8. Teise pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 • Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą – turite teisę gauti mūsų patvirtinimą apie tai, ar mes tvarkome Jūsų duomenis, o tvarkymo atveju galite reikalauti pateikti informaciją apie tai, kokius duomenis tvarkome.
 • Teisė susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi – Jūs turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie tai, kokius Jūsų duomenis mes tvarkome, duomenų šaltinius, kokiais tikslais tvarkomi, kam perduodami duomenys, kiek laiko mes duomenis saugome (galite prašyti pateikti mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų kopijas, išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves);
 • Teisė reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Teisė prašyti savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam) arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) – reikalauti ištrinti duomenis galite, jei jie jau nėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi, arba kai atšaukiate savo sutikimą, o duomenys buvo tvarkomi tik jūsų sutikimo pagrindu, arba kai nesutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi, arba kai duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba neteisėtai. Svarbu paminėti tai, kad šia teise pasinaudoti negalėsite, kai jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas: siekiant pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisvės teise; ar laikantis mums privalomų teisės aktais nustatytų teisinių prievolių, kuriomis reikalaujama tvarkytis duomenis; ar jūsų duomenys tvarkomi dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje; ar archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais, statistiniais tikslais; ar juos tvarkome siekiant pareikšti, vykdyti, ginti teisnius interesus.
 • Teisė prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas galite šiais atvejais: kai ginčijate duomenų tikslumą (kol mes patikrinsime jūsų duomenų tikslumą); kai duomenys tvarkomi neteisėtai, ir nepageidaujate, kad jie būtų ištrinti; kai mums Jūsų duomenys nebėra reikalingi, tačiau jų reikia Jums, kad pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; kai prieštaraujate duomenų tvarkymui, viešo ar teisėto intereso pagrindu, kol bus įvertintas jūsų prieštaravimo pagrįstumas.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą –mums pateiktus Jūsų asmens duomenis, ta apimtimi kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas ar sutarties vykdymas, turite teisę gauti susistemintus, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu. Galite prašyti, kad Mes Jūsų turimus duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu – kai Mes Jūsų duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais ar teisėto intereso pagrindais, Jums nesutikus Jūsų duomenų netvarkysime, nebent galėsime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, ar siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Tais atvejais, kai jūsų duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, o jūs pareiškiate dėl to prieštaravimą, Jūsų duomenys šiuo pagrindu nebus tvarkomi. Tais atvejais, kai Jūsų duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindais, jūs galite savo sutikimą atšaukti bet kuriuo metu.
 • Teisė pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, jūs galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (Adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, El. paštas ada@ada.lt).

Norėdami pasinaudoti BDAR Jums suteikiamomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į Sanatoriją su rašytiniu prašymu Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Tam, kad galėtumėte įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, mums būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Dėl šios priežasties duomenų subjekto teisių neįgyvendinsime telefonu, o prieš įgyvendinant teises prašysime pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo tinkamai patvirtintą kopiją.

 • prašymus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų Sanatorijai galite pateikti: asmeniškai atvykę į Sanatoriją adresu: Eglės g. 1, Druskininkai;
 • paštu ar per pašto, ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis, adresu: Eglės g. 1, Druskininkai;
 • elektroniniu paštu: dap@sanatorija.lt.

Taip pat informuojame, kad gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.