Tvarkos ir taisyklės

UAB Eglės sanatorijos vidaus tvarkos taisyklių 1 priedas

UAB EGLĖS SANATORIJOS DRUSKININKUOSE APGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 1. UAB Eglės sanatorijos (toliau – Sanatorija) svečių asmens duomenis Sanatorija tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, reikalavimais. Su UAB Eglės sanatorijos privatumo politika galima susipažinti Sanatorijos internetinėje svetainėje, adresu: sanatorija.lt, ir registratūroje.
 2. Visi svečiai, jiems sutikus, gali dalyvauti Sanatorijos lojalumo programoje, su kuria galima susipažinti Sanatorijos internetinėje svetainėje, adresu: sanatorija.lt, ir registratūroje.
 3. Svečiai apgyvendinami pasirinkto komforto lygio kambariuose, išskyrus Sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytas išimtis pacientams, atvykusiems PSDF biudžeto lėšomis apmokėtoms sveikatos priežiūros paslaugoms. Su Sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėmis galima susipažinti Sanatorijos internetinėje svetainėje, adresu: sanatorija.lt, ir registratūroje.
 4. Svečiams maitinimas organizuojamas ir teikiamas pagal pasirinktą komforto lygį.
 5. Už paslaugas mokama pilna suma avansu atvykimo dieną.
 6. Svečiai turi laikytis bendrosios tvarkos sanatorijoje (netriukšmauti, netrukdyti kitiems svečiams, nevažinėti paspirtukais, riedžiais, riedlentėmis ir kitomis panašaus tipo transporto priemonėmis visose vidaus patalpose).
 7. Draudžiama rūkyti Sanatorijos patalpose, įskaitant balkonus, terasas ir kambarius, bei teritorijoje, išskyrus nustatytas ir ženklais pažymėtas vietas. Bauda – 100 Eur.
 8. Nepažeisti kitų asmenų, esančių Sanatorijoje, teisės į atvaizdą, teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą.
 9. Už vaikų priežiūrą ir saugumą atsako tėvai ir / ar kiti vaiko įstatyminiai atstovai ir / ar kiti pilnamečiai asmenys, kurių teisėtoje priežiūroje yra vaikas.
 10. Išsiregistruojant vėliau negu 12 val. taikomas vėlesnio išsiregistravimo mokestis, išskyrus atvejus, kai vėlesnis išvykimas nurodytas įsigytoje gydymo programoje.
 11. Sanatorijoje draudžiama apsistoti su gyvūnais.
 12. Nuo 22:00 val. iki 7:00 val. yra ramybės laikas. Svečiai šiuo metu privalo elgtis ramiai ir gerbti kitų svečių poilsį.
 13. Sanatorija neatsako už svečių daiktus, dokumentus, pinigus ir kt., paliktus kambariuose, Sanatorijos nesaugomose rūbinėse ar kitose patalpose. Svečiai juos privalo saugoti patys. Vertingus daiktus rekomenduojama laikyti užrakintus seife.
 14. Sanatorija neatsako už svečiui išduotoje procedūrų kortelėje ar apyrankėje su barkodu esančių asmens duomenų saugumą. Svečiai juos privalo saugoti patys.
 15. Svečių lankytojams draudžiama nakvoti Sanatorijoje nesumokėjus už apgyvendinimo paslaugas. Už lankytojų nakvynės apmokėjimą yra atsakingas svečias.
 16. Svečiai ir jų lankytojai už Sanatorijai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 17. Draudžiama iš valgyklos išsinešti maistą ir gėrimus, išskyrus duodamus išsinešti vaisius ir / arba su valgykla suderintą maistą išsinešimui, kai maitinamas sergantis Sanatorijos svečias.
 18. Svečiui, kuris pažeidžia apgyvendinimo taisykles, tuo sukeldamas grėsmę savo, kitų svečių, Sanatorijos ar darbuotojų sveikatai, gyvybei ar turtui, apgyvendinimo paslaugų teikimas gali būti nutrauktas. Tokiu atveju, svečio sumokėta suma už dėl jo kaltės nesuteiktas paslaugas nėra grąžinama.
 19. Už apgyvendinimo taisyklių pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo dydį ir pasikartojamumą, svečias gali būti įtrauktas į Sanatorijos nepageidaujamų klientų sąrašą administracijos sprendimu, apie tai jam pranešus.
 20. Už pamestą kambario raktą (kortelę) taikoma 20 Eur bauda.
 21. Išvykstant anksčiau laiko taikomos netesybos – 30 proc. nepanaudotų paslaugų vertės, išskyrus išimtinius atvejus (pvz., paciento liga, artimųjų mirtis ir pan.).

Paskutinis atnaujinimas 2024-02-19

7DK 3634 (2064 X 1376)